۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

بهاران خجسته باد


هوا دلپذير شد گل از خاك بردميد

پرستو به بازگشت زد نغمه اميد

به جوش آمدست خون درون رگ گياه

بهاران خجسته باز خرامان رسد زراه

به خويشان به دوستان به ياران آشنا

به مردان تيز خشم كه پيكار ميكنند

به آنان كه با قلم تباهي درد را

به چشم جهانيان پديدار ميكنند

بهاران خجسته باد،بهاران خجسته باد

واين بند بندگي واين بار فقر وجهل

به سرتاسر جهان به هر صورتي كه هست

نگون وگسسته باد،نگون گسسته باد

****
شعر سرود: دكتر عبداله بهزادي


آهنگ سرود:كرامت دانشيان